Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Гамаліївської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів

на 2020 рік»

Назва регуляторного органу – Гамаліївська сільська рада Шосткинського району, Сумської області.

Назва документу - «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік».

Підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015№1151.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 № 280/97-ВР (зі змінами), пункту 12.3.статті 12 Податкового Кодексу України повноваження щодо прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів покладається на сільську раду.

Пунктами 10.2¹ та 10.3 статті 10 Податкового кодексу України передбачено обов’язкове встановлення місцевими радами єдиного податку та податку на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) , а також вирішення питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та земельного податку за лісові землі.

Податковий кодекс регламентує необхідність встановлення сільською радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок  до початку наступного бюджетного періоду. Термін дії діючих регуляторних актів - рішень Гамаліївської сільської ради 28 сесії 7 скликання від 20.06.2018 «Про  встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», « Про встановлення ставок єдиного податку та вартості  збору за провадження деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг» закінчуються 31.12.2019 року.

 Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» відповідає вимогам ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та потребує процедур, передбачених ст.34 цього Закону.

     Пріоритетним є забезпечення подальшого розвитку території та інфраструктури Гамаліївської сільської ради

.

     З прийняттям даного рішення пропонується часткового розв’язати проблеми:

-виконання програми соціально-економічного розвитку території. У разі відсутності регулювання, відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, у 2020 році будуть застосовуватись мінімальні ставки, тобто не сплачуватимуться податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок платниками 1 та 2 груп та збори.

Встановлення законним чином ставок місцевих податків і зборів забезпечить надходження до місцевого бюджету фінансового ресурсу у сумі                                                                                                                                          291125 грн, в тому числі: від плати за землю 161655грн,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі     68582 грн., від сплати єдиного податку у сумі  60888 грн. для вирішення вказаних проблем.

     Розв’язання даних проблем за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме сільських рад належить встановлення ставок місцевих податків і зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом. Кожен місцевий податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення, тому формування власних доходів місцевого бюджету знаходиться у прямій залежності від ефективності робіт по запровадженню та мобілізації місцевих податків і зборів. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на всю територіальну громаду.

Податковим кодексом зобов’язано копію ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків і зборів або змін до них.

Крім того, відповідно до вимог ст.266.4.2., 284.1 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу інформацію та рішення за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р. 

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів, або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на  620 мешканців Гамаліївської сільської ради (дані Державної служби статистики України станом на 01.01.2019 р.), які мають впевненість у можливості забезпечення фінансування соціально-економічно важливої програми за рахунок отриманих надходжень місцевих податків і зборів у сумі   278766 грн. від запропонованого регулювання

 -

Держава

До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено право встановлювати ставки місцевих податків і зборів. Від запропонованого регулювання прогнозується надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів для направлення їх на фінансування соціально-економічно важливої програми в галузях освіти, соціального захисту, комунального та дорожнього господарства, тощо.

 -

Суб’єкти господарювання,

Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухоме майно, є платниками єдиного податку та сплачують  податки в розмірах, встановлених сільською радою

 -

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

 

 

 

 

 

 

Довідкова інформація щодо основних засад справляння місцевих податків і зборів  по Гамаліївській сільській раді.

 

До місцевих податків та зборів належать: податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю ; а також єдиний податок.

За 2018 рік до місцевого бюджету сільської ради надійшло місцевих податків і зборів у сумі 278766 грн., в тому числі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 32657 грн.,  плати за землю – 160146 грн. ; єдиного податку – 85963 грн., що дозволило реалізувати частину завдань передбачених програмою соціально-економічного розвитку та досягти цілей прийняття  діючих регуляторних актів, а саме : направлено  159375 грн. на реалізацію окремих завдань програми соціально-економічного розвитку,  оплату енергоносіїв, проведення поточного ремонту доріг та забезпечення функціонування вуличного освітлення, благоустрою кладовища, виділені кошти на проїзд дітей, забезпечення населення якісною питною водою, забезпечення реалізації програми соціального захисту населення.

 У 2019 році планується отримати фінансовий ресурс від сплати місцевих податків і зборів у обсязі  279900 грн., який буде спрямовано на досягнення цілей визначених при розробці діючого у 2019 році регуляторного акту.

Внаслідок реалізації проекту регуляторного акту - рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» передбачається отримати у 2020 році надходжень місцевих податків і зборів до сільської ради у сумі   291125 грн. Вказані кошти будуть направлені на подальший розвиток території Гамаліївської сільської ради для створення належного життєвого середовища для мешканців сіл Гамаліївка, Гукове: поточний ремонт доріг по селу Гамаліївка, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплата енергоносіїв, проїзд дітей, утримання Гуківського ФП та Гамаліївського ФАПу,    благоустрій кладовищ, питання поводження з твердими побутовими відходами, ремонт пам’ятників загиблим воїнам, забезпечення соціальних виплат  та ін.

Планується, що питома вага місцевих податків і зборів у загальному обсязі власних та закріплених доходів у 2020 році також не зменшиться у порівнянні з 2019 роком. Проте, передбачається зменшення кількості платників місцевих податків і зборів у 2020 році, зокрема це стосується земельного податку. Головна причина – суттєве зменшення кількості непереоформлених паїв, зниження нормативної оцінки земель за межами населених пунктів.

 

Інформація про ставки місцевих податків і зборів:

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки.

 Платники податку - юридичні та фізичні особи, які є власниками об’єктів оподаткування. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

Розробником проекту на 2020 рік ставки  планується збільшити у порівнянні з  2019 року, а саме :

- на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості для юридичних осіб – 1 відсоток , для  фізичних осіб - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр, бази оподаткування. (За 1 кв. метр бази оподаткування фізичні особи сплачуватимуть за 2020 рік -6,26 грн.; юридичні особи – 41,73 грн., розмір плати збільшиться у разі зростання мінімальної заробітної плати).

- на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості за 1 кв.метр бази оподаткування для фізичних та юридичних осіб ставка встановлюється - 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, крім ставки на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, яка встановлюється –  0 відсотків. (За 1 кв. метр бази оподаткування фізичні і юридичні особи сплачуватимуть за 2020 рік -6,26 грн., розмір плати збільшується при зростанні мінімальної заробітної плати).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р. ставки встановлені за типовою формою (додатки 1.1. та 1.2.   до проекту регуляторного акту).

2) Плата за землю : платниками земельного податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі сіл  Гамаліївка, Гукове.

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Відповідно до статті 274 Податкового кодексу ставка податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель-не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставку земельного податку за земельні ділянки у  2020 році становитимуть у розмірі  від 0,01 до 5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земель.

Податок за земельні ділянки, що відносяться до сільськогосподарських  угідь встановлюється у розмірі від 0,1 до 1 відсотку від їх нормативної грошової оцінки.

Відповідно статті 277 Податкового кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено та які розташовані за межами населених пунктів, або в межах пунктів встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області. Оскільки нормативно- грошову оцінку земель за межами населених пунктів проведено, і вартість земель зменшилась, то на такі земельні ділянки пропонується ставки  збільшити  у порівнянні з  2019 роком.

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р. ставки встановлені за типовою формою.

Відповідно до п.284.1 ст.284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Враховуючи зазначене, від сплати земельного податку у 2020 році на території сільської ради від плати земельного податку звільняються інваліди першої і другої групи, фізичні особи які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи на яких поширюється дія закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», фізичні особи, визнані законом що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

4) Єдиний податок : платники податку - суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи  платників єдиного податку.

Відповідно до ст.293 Податкового кодексу фіксовані ставки єдиного податку для платників першої і другої груп встановлюються міською радою для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. грн.)  - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

для другої групи ( фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн.) - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Проектом рішення ставки податку для суб’єктів господарювання сіл   Гамаліївка, Гукове диференційовані залежно від виду господарської діяльності і збережені на рівні діючих на території сільської ради  у 2019 році, а саме:

 для платників першої групи ставки  пропонуються від 8% до 9 % ,

для платників другої групи  пропонуються в розмірі від 15% до 19% , в залежності від виду діяльності, згідно   додатку 4 проекту рішення.

Для платників третьої та четвертої груп єдиного податку ставки встановлені статтею 293 Податкового кодексу України.  У порівнянні з 2019 роком ставки єдиного податку зменшено з метою зменшення податкового тиску на суб’єктів господарювання, створення сприятливих умов для залучення нових суб’єктів господарювання на територію ради.

ІІ. Визначення цілей державного регулювання.

     Цілями прийняття цього регуляторного акту є створення належного життєвого середовища для мешканців села шляхом вирішення визначених проблем, встановлення на території сільської ради  місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок, які будуть діяти у 2020 році та реалізація державної політики у податковій сфері.

      Прийняття даного регуляторного акту забезпечить  :

- виконання програми соціально-економічного розвитку території на 2020 рік.

Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення ухваленого рішення про встановлення місцевих податків і зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків та зборів або змін до них та його офіційне оприлюднення до 15 липня.

ІІІ. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання.

 Перший альтернативний спосіб  досягнення встановлених цілей-прийняття запропонованого регуляторного акту.

          Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

          Другий альтернативний спосіб –залишити ситуацію без змін.

          Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти сільської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

 

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Будуть встановлені ставки місцевих податків і зборів з урахуванням інтересів територіальної громади, дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

Альтернатива 2

У разі неприйняття проекту рішення , відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки.

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

     Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.;

- виконання програм економічного та соціального розвитку;

-забезпечення сталого розвитку села і зменшення соціальної напруги

-формування позитивного іміджу   влади шляхом підвищення рівня довіри за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

- пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту;

Альтернатива 2

- збільшення кількості суб’єктів господарювання за причини мінімальних розмірів податків

- зменшення надходжень до місцевого бюджету,

- невиконання вимог чинного законодавства

 

 

                   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- реалізація програми соціально-економічного розвитку території,

-зниження напруги у суспільстві

-  сплата податків і зборів згідно діючому законодавству

Альтернатива 2

  - відсутні

-  непрямі витрати -полягають у зменшенні обсягів бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток міста, не вирішенні проблем, не виконанні міських програм

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання місцевих податків і зборів, одиниць

 

 

6

10

 

16

32

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

19

31

50

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування,

встановлення обґрунтованих ставок податків,

виконання програм соціально-економічного розвитку сіл  Гамаліївка, Гукове

сплата податку за встановленими ставками;

зростання розміру суми податків при зростанні розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків

Альтернатива 2

мінімальні витрати на сплату податків,

зменшення податкового навантаження

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків;

зменшення обсягів бюджетних коштів, які спрямовуватимуться на розвиток міста та вирішення проблем громади міста

 

Витрати суб’єктів господарювання на впровадження регуляторного акту

Витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

За Альтернативою 1

Розрахунок вартості 1 людино-години: для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 31.12.2019 року - 4173 грн. У погодинному визначенні розмір становить 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 р. №2629-VIII).

 Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

30240

 

7380

 

22860

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*25,13)+8*25,13 =502,60

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом  (сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

30743

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

6

 

 

 

 

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10),

 гривень

 

184458

 

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

30240

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*25,13)+8*25,13=502,60

-

502,60

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

за Альтернативою 2

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За 5 років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Плата за землю

 

 

 

 

 

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*25,13)+

4*25,13=402,08

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом(сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

402,08

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Плата за землю

 

6

 

 

 

22860

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10), гривень

 

 

 

139572

 

 

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

139572

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*25,13)+

4*25,13=402,08

-

402,08

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива № 1

184458

Альтернатива № 2

139572

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України;

встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

2

Часткове вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації  поставлених цілей та виконання частини завдань передбачених програмами.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів у 2020 році на території Гамаліївської сільської ради

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою Ставки місцевих податків і зборів визначені.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти  сіьської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення сільської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету Гамаліївської сільської ради

На дію даного акта можливий вплив :

зовнішніх та внутрішніх чинників: ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері - зміни у Податковому кодексі України, різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму,

зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується встановлення Гамаліївською сільською  радою   фіксованих ставок земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, визначення об'єкту оподаткування, платників податків і зборів, податкового періоду та інших обов'язкових елементів, відповідно до  Податкового кодексу України.

 

Механізм вирішення визначеної проблеми:

- затвердження рішення  про місцеві податки і збори;

- інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2020 рік через повідомлення на офіційному сайті Шосткинської районної ради.

-сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до місцевого бюджету Гамаліївської сільської ради

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

- економіко–фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання; його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

 

VI. ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.03.2019 р. по 22.03.2019 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Розробником проведено робочі зустрічі з представниками малого підприємництва

4

Ознайомлення представників малого бізнесу з запропонованими розмірами податків. Не отримано негативних відгуків. Отримання інформації та пропозицій від підприємців.

2.

Телефонні розмови

12

Отримання інформації про можливість сплачувати податки , пропозицій від підприємців.

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання, у числі що сплачують :

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки : 4 платники, надходження за 2018 рік становить 5037 грн;

плата за землю: 7 платників, надходження за 2018 рік склали 14175 грн.;

єдиний податок: 8 платників, з них 2 (одиниць) – платники єдиного податку 1-ї групи, 6 (одиниць) – платники єдиного податку 2-ї групи, надходження за 2018 рік становлять 66629 грн.

Питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 80 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити):

Сплата  одним підприємцем:

єдиного податку  1 гр.(ставка 8% від прож.мін.-2102 грн.)

 2 гр.(середня ставка 7% від мін. з/п 4173 грн.)

   

  плата за землю

 

  податку на нерухоме майно

 

 

189,18 грн./міс.

 

709,41 грн./міс.

 

 

2315 грн/рік

 

   4758 грн/рік

 

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, од.                      

  Єдиний податок

                                                     1 гр.

                                                     2 гр.

                           

                  плата за землю

 

                 податок на нерухоме майно

 

 

 

2

6

7

4

-

-

8

Сумарно, гривень

90855

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1год. х 25,13 грн.х1 =

25,13 грн.

-

-.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2год. х 25,13 грн. х1 =50,26 грн.

 

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,5год.+0,5год.+ 0,1год.+0,5год.) х

25,13грн.х1х12

=482,50 грн.

-

-.

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

2 год. х 25,13 грн. = 50,26 грн.

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

608,15

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

26

 

 

16

Сумарно, гривень

 

608,15х26= 15812

Х

        -

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2019 рік при 40-годинному робочому тижні становить 1993 години.

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2019 року становить: 4173 грн. та 25,13 грн. у погодинному розмірі.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

90855

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

15812

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

106667

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

106667

 

 

  1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва можуть бути:

- спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання;

- встановлення зменшених ставок податків та зборів.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та місцевих зборів  (визначаються виключно нормами Податкового кодексу України). Таким чином, Гамаліївська сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання.

 

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевим податкам і зборам у межах встановлених Податковим кодексом України.

З метою пом’якшення дії державного регулювання ставки єдиного податку, запропоновані у проекті рішення на 2020 рік менші ніж встановлена Податковим кодексом максимально гранична межа, а саме : для платників першої групи для роздрібної торгівлі ставка для складає -98%,    на всі інші види господарської діяльності - 8%(при граничному максимальному розмірі  встановленому ПКУ - 10% від розміру прожиткового мінімуму), для платників другої групи ставки встановлюються в середньому в розмірі 7% ( граничний розмір згідно ПКУ -20% від розміру мінімальної заробітної плати).Таким чином, підприємці першої та другої груп при сплаті податку щомісячно заощаджуватимуть  значні кошти. Ставки є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу.

 

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Згідно з вимогами ст.12 Податкового Кодексу України сільська рада  приймає рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний бюджетний період (рік). Запропонований строк дії регуляторного акта -2020 рік, достатній для розв’язання визначених проблем та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності даного регуляторного акта визначені такі кількісні показники :

Показники результативності

2018 (факт)

 

2019 (план)

 

2020 (очікувані надходження, у зв’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходження місцевих податків і зборів, в тому числі:

 278766 грн.

279900  грн.

 

 291125грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку

32657 грн

37000 грн

 68582 грн.

плата за землю

160146грн.

.155000грн.

161655грн.

транспортний податок

-

-

-

єдиний податок

85963грн

87900 грн

60888 грн

збори

 

 

 

Питома вага надходжень від місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних і закріплених доходів місцевого бюджету, відсотки

18%

19,2%

19,6%

Кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

32

32

32

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік

Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним       на офіційному сайті Шосткинської районної  ради

Розмір коштів (тис.грн.) та час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання на сплату місцевих податків і збрів

Розмір коштів , що витрачаються суб’єктами господарювання на сплату єдиного податку  та податку на майно

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

         Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено на етапі підготовки його проекту до набрання ним чинності на підставі даних за 2018 рік. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у третьому кварталі 2020 року.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом. Згідно статистичного методу буде проводитися моніторинг статистичних показників згідно п. 8. аналізу регуляторного впливу.

Сільський голова                                      В. М. Воронова.