Регламент виконавчого комітету

                                               УКРАЇНА

                                      Гамаліївська сільська рада

                                         Виконавчий комітет

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 39  від 23.09 .2008 року

 

  Про затвердження  регламенту виконавчого комітету Гамаліївської сільської ради.

 

 

Заслухавши інформацію сільського голови, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Виконавчий комітет сільської ради.

 

ВИРІШИВ:

 

 регламент виконавчого комітету сільської ради – затвердити.

 

 

         Сільський голова                   В.М. Воронова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням виконкому № 39

                                                                                Від 23.09.2008р.

                         

                                                     РЕГЛАМЕНТ

                                  виконавчого комітету  Гамаліївської

                                                    сільської ради

 

Загальні положення

 

         1. Цей Регламент відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », регулює організаційні та процесуальні питання діяльності  виконавчого комітету  (далі – виконком).

         2. Розгляд в виконкомі питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо делегованих сільською радою повноважень, провадиться головою, секретарем виконавчого комітету, апаратом сільської ради.

         3. Робота  виконкому,  його апарату  є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

         Виконком інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції.

         Висвітлення діяльності виконкому здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

         4. Розподіл обов’язків між посадовими особами виконкому проводить голова виконкому не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

         повноважень і функцій посадової особи;

          

Планування роботи  виконкому

 

            5. Робота виконкому проводиться за річним планом, що затверджуються рішенням виконкому, а в разі потреби – оперативними (місячними, тижневими) планами.

            6. Планування роботи виконкому здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності  структурних підрозділів та апарату.

            7. План роботи  виконкому формується і затверджується в такому порядку:

члени виконкому за 35 днів до початку наступного року або кварталу вносять секретарю виконкому відповідно до розподілу обов’язків  пропозиції щодо включення питань до проектів річного плану роботи виконкому.

Секретар виконкому не пізніше як за 20 днів до початку наступного року або кварталу погоджує із сільським головою  перелік питань для включення в план роботи, готує проект рішення та подає його на розгляд і затвердження  на виконкомі.

         8. Планування роботи виконкому з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

         9. Плани роботи виконкому передбачає заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих  сільською радою повноважень, розпоряджень і доручень голови виконкому та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи  виконкому включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку села або функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері;

перелік актів законодавства, рішень і доручень сільського голови, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується  виконкомом.

План повинен містити питання:

- про виконання плану соціально-економічного розвитку села за рік, про виконання бюджету сільської ради за квартал та півріччя, та інші  питання передбачені Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні”

          У планах роботи виконкому  визначаються посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

         10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи  виконкому  за рішенням  сільського голови.

Виключення з плану роботи питань здійснюється за дозволом  сільського голови

         11. Про виконання плану роботи виконкому готується доповідна записка.

        

         12. Контроль за виконанням планів роботи виконкому  здійснюється секретарем виконкому.

        

Організація роботи апарату виконкому

 

13. Апарат виконкому відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до виконкому, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти рішень;

здійснює опрацювання проектів рішень, доручень; розробляє за дорученням сільського голови проекти рішень і доручень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням сільського голови виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови РДА, сільського голови. здійснює правове забезпечення діяльності виконкому, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства посадовими особами виконкому;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності виконкому; забезпечує дотримання режиму роботи ; забезпечує, належний протипожежний стан у приміщенні виконкому та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в виконкомі відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

бере участь у висвітленні діяльності  виконкому в межах своїх повноважень;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

14. Апарат виконкому в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами адміністрації.

15. Організація роботи апарату виконкому здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цього Регламенту .

 

Кадрова робота

         .        16. Організацію кадрової роботи в апараті виконкому здійснює секретар виконкому. Кадрова робота проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості в професійному зростанні.

         17. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  здійснюється за конкурсом, якщо інше не передбачено законодавством. Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

         18. В виконкомі в порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. №199, іншими нормативними актами, створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

         19. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням  служби в органах місцевого самоврядування в виконкомі проводиться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка.

         20. Виконком розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження  службовців Почесною грамотою та Подякою голови Шосткинської РДА

         21. На кожного прийнятого на роботу працівника оформляється особова справа.

         22. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на сільського голову.

Організація роботи з документами

та контролю за їх виконанням

 

         23. Організація роботи з документами в виконкомі здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства.     Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

         24. Відповідальність за організацією виконання документів несуть сільський голова, секретар, спеціалісти

         25. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких установлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

         Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної і районної і сільської рад.

         Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, актами міністерств, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями і дорученнями голови адміністрації рішень виконкому а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної   районної і сільської  рад здійснюється секретарем виконкому за розглядом звернень громадян  - секретарем виконкому спеціалістом сільської ради /землевпорядник/

         26. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної і районної ради здійснюється шляхом:

         аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від керівників установ;

                   27. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються сільському голові не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями  голови адміністрації або планом контролю.

         За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи не  в повному обсязі виконання документа в цілому або передбаченого ним окремого завдання, сільський голова або секретар виконкому  дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин.

        

Організація розгляду звернень громадян

 та проведення особистого прийому громадян

 

28. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в устано-вах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. №348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85).

29. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються  сільським головою, секретарем  виконкому та спеціалістами виконавчого комітету.

30. Сільський голова, секретар ради здійснюють прийом громадян з особистих питань в сільській раді згідно з графіками,  що затверджуються розпорядженням сільського голови  і оприлюднюються .

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

         31. Щокварталу секретар сільської ради робить звіт по зверненням і надає до райдержадміністрації.

           

                                      Виконавчий комітет.

32.Виконавчий комітет утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

33. До складу виконавчого комітету входить сільський голова, секретар ради та інші особи.

34. Засідання виконавчого комітету проводиться  не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в засіданні бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

         Рішення  виконкому  оформляється протоколом, що підписується  сільським головою, а додатки секретарем.

         35. У своїй роботі виконавчий комітет керується Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, та цим Регламентом.

 

         36. Членам виконкому матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

         37. Запрошення на засідання виконкому забезпечує секретар виконкому

         38. Після засідання виконкому відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом чотирьох днів (якщо сільським головою не встановлено інший строк) проект рішення виконкому з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із сільським головою .

           39. Секретар виконкому направляє рішення до виконавців.

            40. Протокол виконкому оформляється секретарем  в десятиденний термін.

        

Порядок підготовки і проведення нарад,

семінарів та інших заходів

 

         41. Сільський голова проводить наради з метою оперативного розгляду і вирішення питань, що належать до  його  компетенції.

        

Публічне обговорення проекту

 Рішення виконкому

 

42. Проект рішення, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення  іншим способом

43. Рішення про проведення публічного обговорення проекту рішення приймає  сільський голова за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту рішення повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект рішення який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та в спосіб передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

44. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Публічне обговорення проекту рішення проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2773).

45. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту рішення розглядаються сільським головою.

         Організація чергувань у вихідні та святкові дні

46. З метою виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні сільським головою запроваджується чергування  у виконкомі.

         Графіки чергування працівників  складаються секретарем виконкому.       Облік фактично відпрацьованого часу у святкові та вихідні дні ведеться секретарем виконкому Компенсація за чергування у вихідні та святкові дні здійснюється згідно з чинним законодавством.