Регламент сільської ради

 

                                              У К Р А Ї Н А

 

                                   Гамаліївська сільська рада

                                            Шосте скликання

                                             Перша сесія

 

                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 16.11.2010 року

Про  регламент роботи Гамаліївської

сільської ради

 

 

Відповідно до пп..1 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Затвердити регламент Гамаліївської сільської ради  шостого скликання (додається).

 

 

      Сільський голова                                В.М. Воронова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Додаток до рішення

                                             1 сесії  шостого скликання

                                                       від 16.11.2010 року

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Гамаліївської сільської ради  шостого скликання

 

Регламент Гамаліївської сільської ради визначає порядок діяльності сільської ради, її депутатів, органів та посадових осіб.

 

РОЗДІЛ  І

Загальні положення

 

Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Гамаліївка та Гукове, у межах повноважень, визначеними конституцією України.

Рада складається з 14 депутатів, обраних відповідно до Закону України «про

 вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих

рад та сільських, селищних, міських голів».

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів загального складу ради.
Сільська рада несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень.

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Депутат сільської ради

2.1.         Депутат зобов»язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та

               інших комісій ради, до складу яких його обрано.

   При голосуванні з одного питання кожний депутат має один голос і подає

              його за пропозицію, проти неї або утримується.

Депутат має право внести пропозиції  до порядку денного сесії сільської ради, звертатися з запитами, брати участь у дебатах, ставити питання, вносити проекти рішень або поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій.
Депутат має право на депутатський запит до керівників районної ради, підприємств, установ і організацій, розташованих або зареєстрованих на території ради , незалежно від форм власності.

 

РОЗДІЛ ІІІ

Сесія сільської ради

3.1.     Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних

            засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

          3.2.    Сесія ради скликається головою сільської ради в міру необхідності, але

          не    менше одного разу на квартал. Розпорядження про скликання сесії 

          сільради доводиться до відома депутатів і населення  не пізніше як за 10 днів

          до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до  сесії.

Сесію ради відкриває і веде голова сільської ради або його заступник.
Визначення результатів голосування здійснює голосуючий на сесії.
Сесії сільської ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. На засідання при необхідності запрошуються представники державних органів, політичних партій, громадських організацій а також інші особи. Запрошені на сесію не повинні здійснювати тиск на депутатів будь-якими діями.
Рішення сільської ради приймається більшістю депутатів від загального складу ради, підписується головою сільської ради.
Рішення ради приймається відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням.
Рішення сільської ради надсилається відповідним підприємцям, організаціям, установам і доводиться до відома громадян не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття. Рішення сільської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення рішення в дію.
Після проведення сесії складається протокол сесії, який підписується головою сільської ради.

 

 

РОЗДІЛ ІУ

Постійні комісії сільської ради

4.1.  Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа її

       депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що

       належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської 

       ради.

4.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і

       членів комісії.

4.3 .Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним,

      якщо в  засіданні бере участь не менше як половина загального складу комісії.  

     Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

 

РОЗДІЛ У

Планувальна робота і контрольна діяльність ради

 

5.1. Сільська рада проводить свою роботу відповідно до плану, який складається на

       рік і затверджується на її пленарному засіданні.

 

 

 

РОЗДІЛ УІ

Виконавчий комітет сільської ради

6.1. Виконавчий комітет сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень і

       діє на підставі регламенту роботи виконавчого комітету, що затверджується

       головою сільської ради.

6.2. Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне,

       аналітичне забезпечення діяльності ради, її органів. Сприяє здійсненню радою

       взаємодії і зв»язків з територіальною громадою.

6.3. Виконавчий комітет на території сільської ради забезпечує виконання Законів України та організовує й забезпечує контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня

6.3.Виконавчий комітет очолює голова сільської ради.

 

Секретар сільської ради                       О.Д. Матюшенко.