грудень

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

№ 35     від 18. 12. 2019 року

Про сільський бюджет на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України,    відповідно до п. 1ч.а) ст. 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 Гамаліївської сільської ради вирішив:
1. Визначити на 2020 рік:

 доходи сільського бюджету у сумі  1106084гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 1089184 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -16900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 1106084гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -  1089184 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -16900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського  бюджету   у  розмірі  

1091 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 167598гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1)у частині є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України;

2) у  частині власних надходжень доходів є надходження, визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України  пов’язаних з наданням послуг бюджетним установам(Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів) згідно з їх основною діяльністю зараховуються до спеціального фонду сільського бюджету для покриття витрат закладів культури.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти районному бюджету.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України проводити фінансування бюджетної установи: «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних закладі» по загальному фонду та спеціальному фонду в т.ч. бюджету розвитку.

10.Забезпечити головним розпорядникам  сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступу інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

        4)взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5)забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 6)Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7)Розпорядникам та одержувачам коштів сільського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

11. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2020 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

12.Рішення сільської ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.

13.Установити,що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

       14. Додатки № 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

              15. Подати рішення на затвердження ради.

Сільський голова                                               В.М. Воронова.

 

                             Додаток 1
до  рішення  виконкому № 35 від 18.12.2019
«Про сільський бюджет на 2020 рік»
(пункт 1)

доходи Гамаліївського сільського бюджету на 2020 рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

1090714

1080714

10000

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

150000

150000

 

 

13010000

Рентна плата  за використання лісових  ресурсів

150000

150000

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування)

150000

150000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

10000

10000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів

10000

10000

 

 

18000000

Місцеві податки

920714

920714

 

 

18010000

Податок на майно

627950

627950

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

1000

1000

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

10000

10000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

40000

40000

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

170950

170950

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

300000

300000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6000

6000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

100000

100000

 

 

18050000

Єдиний податок

292764

292764

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

40000

40000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

100000

100000

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%

152764

152764

 

 

19000000

Інші податки та збори

10000

 

10000

 

19010000

Єкологічний податок

10000

 

10000

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

10000

 

10000

 

20000000

Неподаткові надходження

8470

8470

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

3420

3420

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1200

1200

 

 

22080000

Плата  за оренду цілісних майнових  комплексів державного майна

2220

2220

 

 

22080400

Плата  за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

2220

2220

 

 

22090000

Державне мито

5050

5050

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням документів

5000

5000

 

 

22090400

Державне мито, що сплачується за видачу та оформлення паспортів

50

50

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1400

 

1400

 

25020000

Інші джерела надходжень бюджетних установ

1400

 

1400

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1400

 

1400

 

50100000

Інші фонди

5500

 

5500

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

5500

 

5500

 

Х

Разом доходів

1106084

1089184

16900

 


                            Сільський голова                                        В.М.Воронова

 

Додаток 2
до  рішення  виконкому № 35 від 18.12.2019
«Про сільський бюджет на 2020 рік»
 

 (пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків Гамаліївського сільського бюджету на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

01

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Державне управління

878486

878486

695210

11250

 

 

 

 

 

 

 

878486

 

 

0110150

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

878486

878486

695210

11250

 

 

 

 

 

 

 

878486

 

 

 

1000

Освіта

33048

33048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33048

 

 

0111162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

33048

33048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33048

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне зебеспечення

13800

13800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13800

 

 

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

13800

13800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13800

 

 

 

4000

Культура і мистецтво

43150

43150

30343

300

 

 

 

 

 

 

 

43150

 

 

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

43150

43150

30343

300

 

 

 

 

 

 

 

43150

 

 

 

6000

Житлово комунальне господарство

60700

60700

13196

12600

 

1400

 

1400

 

 

 

62100

 

 

0116013

0620

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8000

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000

 

 

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

52700

52700

13196

12600

 

1400

 

1400

 

 

 

54100

 

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

5500

 

5500

 

 

 

5500

 

 

0117691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5500

 

5500

 

 

 

5500

 

 

 

8300

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

10000

 

10000

 

 

 

10000

 

 

0118312

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

10000

 

10000

 

 

 

10000

 

 

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок місцевих бюджетів

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

0119770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

1091420

1091420

738749

24150

 

16900

 

16900

 

 

 

1108320

 

                                               

                                                                                             Сільський голова                                             В.М.Воронова

 

 

додаток 3
до  рішення  виконкому № 35 від 18.12.2019
«Про сільський бюджет на 2020 рік»
 
(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту*

найменування трансферту**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0119770

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша субвенція з місцевого бюджету

60000

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                           

                                     Сільський голова                                 В.М.Воронова

 

 

Додаток 4
до  рішення  виконкому № 35 від 18.12.2019
«Про сільський бюджет на 2020 рік»
 

  (пункт 3)

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

01

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

0111162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

33048

33048

 

 

 

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади села на 2019-2020рік

Рішення сесії

13800

13800

 

 

 

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

43150

43150

 

 

 

0116013

0620

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

8000

8000

 

 

 

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

54100

52700

1400

 

 

0117691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

5500

 

5500

 

 

0118312

0512

Утилізація відходів

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

10000

 

10000

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

167598

150698

16900

 

 

                                     Сільський голова                              В.М.Воронова

УКРАЇНА

 

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 36     від 18. 12. 2019 року

 

Про виконання програми економічного та соціального розвитку за 2019 рік  та програму економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївка, Гукове на 2020 рік.

 

Заслухавши інформацію про хід виконання програми економічного та соціального розвитку за 2019 рік (додаток 1) та проект відповідної програми на 2020 рік (додаток 2) слід відзначити, що позитивно вирішуються питання по забезпеченню населення якісною питною водою, вуличного освітлення, утримання комунальних доріг, благоустрою центру сіл, збирання та вивезення твердих побутових відходів.

Разом з тим слід відзначити, що у 2019 році не виконано реконструкцію гілки водогону до вул. Зарічної, проте проведено капітальний ремонт водогінної мережі по вулицям Садова, Івана Скоропадського в с. Гамаліївка.

Керуючись п.1ч.а) ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію сільського голови про виконання програми економічного та соціального розвитку за 2019 рік  та відповідну програму на 2020 рік  взяти до відома (додатки 1, 2).
 2. Дане питання винести на розгляд сесії сільської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                         В.М. Воронова.

 

Додаток №1

До рішення виконкому №35 від 18.12.2019

                  Інформація про виконання програми

економічного та соціального розвитку

сіл Гамаліївка та Гукове  за   2019 рік

Цілі та задачі на 2019 рік:

 • підвищення добробуту громадян та подолання бідності;
 • створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • забезпечення ефективного функціонування об’єктів соціальної та культурної сфери;
 • сприяти відновленню товарного виробництва на селі через підтримку інвестиційної діяльності.
  1. Розвиток підприємництва, особистих селянських господарств.

 Основні завдання на 2019 рік:

 • забезпечити встановлення оптимальних ставок   податку для суб’єктів малого підприємництва, проводити аналіз чинних нормативно-правових актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики. Виконується. Ставки місцевих податків і зборів встановлені відповідно до вимог та принципів регуляторної політики.
 • продовжувати упорядкувати карти земель Гамаліївської сільської ради, систематизувати дані про землевласників  та орендаторів земель. Не виконується.

                                                Сільський бюджет за наявності коштів

 

 • забезпечити укладання    угод про оренду невитребуваних паїв, з приватними підприємцями та агрофірмами – орендаторами земельних паїв ; продовжувати роботу з питань оформлення відумерлої спадщини та укладання договорів оренди з орендаторами земельних паїв. Виконується.  З агрофірмами – орендаторами земельних паїв, укладені угоди про оренду невитребуваних паїв. Переведено до комунальної власності й здані в оренду 3 паї відумерлої спадщини, 2 паї перебувають на стадії оформлення.

  - сприяти розвитку особистих селянських господарств.

                                              Сільський бюджет за наявності коштів.

      Основні ризики:

відсутність бюджетних коштів  .

2.Енергозбереження

 Основні завдання на 2019 рік:

 •  продовжувати впроваджувати енергозберігаючі  технології, вживати заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери.  Виконується. Мережа вуличного освітлення, об’єкти соціальної сфери укомплектовані енергозберігаючими  лампами.

Основні ризики:

                                                         відсутність бюджетних коштів  .

3. Розвитку транспорту та зв’язку

 Основні завдання  на 2019 рік:

 - сприяння поліпшенню якості транспортного обслуговування населення сіл Гамаліївки та Гукова. Послуга надається в повному обсязі.

 -  сприяти проведенню передплати на періодичні друковані видання через мережу поштового зв’язку;  

 - сприяти закупівлі послуг поштового зв’язку. Не виконується.

Фінансування не потребує.

4. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основні завдання на 2019 рік:

 • продовжувати   роботу по  забезпеченню функціонування вуличного освітлення в с. Гамаліївка. 17270 грн. Виконується.
 • продовжувати роботи  по забезпеченню задовільного санітарного стану сіл Гамаліївка та Гукове.  Забезпечувати  збирання та вивезення ТПВ.10000 грн. Виконується в повному обсязі.
 •  продовжувати роботу по ремонту та утриманню комунальних доріг 10000 грн. Виконується.
 • виконати капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Луговій, буд. 1 - 7. Не виконано.

                                                                                      Джерела фінансування:

сільський бюджет 37000 грн.

за наявності коштів. 

Продовжити роботу  по забезпеченню населення якісною питною водою:     

 •  передбачити кошти на утримання шахтових колодязів. 1400 грн.;

 виконати реконструкцію водогону по вул. Зарічній.  Не виконано. Проведено капітальний ремонт водогінної мережі по вулицям Садова, Івана Скоропадського в с. Гамаліївка.

 • продовжувати роботу із забезпечення населення скрапленим газом. Виконується.

Джерела фінансування:

 сільський бюджет  за наявності коштів.

5. Споживчий ринок

Основні завдання на 2019 рік:

 • сприяти подальшому розвитку інфраструктури об’ктів торгівлі та побутового обслуговування.

Фінансування не потребує

7.Зайнятісь населення та ринок праці

Основні завдання на 2019 рік:

 - продовжувати організацію   громадських робіт тимчасового характеру за рахунок усіх джерел фінансування. Виконується.  Заплановано створити 7 робочих місць.  Сільським бюджетом передбачено  15270 грн. ( 50%).   Через відсутність працівників створено 3 робочих місця.

Джерела фінансування:

сільський бюджет –  15270   грн.(50%),

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

 кошти роботодавців.

8.Соціальне забезпечення

Основні завдання на 2019 рік:

 •  продовжувати облік пільгової категорії населення з метою забезпечення твердим плавом. Виконується у повному обсязі.
 • сприяти оформленню субсидій на тверде паливо мешканцям сіл. Виконується у повному обсязі.
 • передбачити у бюджеті кошти для надання соціальної  допомоги  усім категоріям населення згідно чинного законодавства, власної  Програми соціального захисту окремих категорій населення    громади сіл Гамаліївка, Гукове    на 2019-2020 роки. Виконується.   Надані матеріальні допомоги пільговій категорії населення на загальну суму  12400 грн.

Джерела фінансування:

 сільський бюджет  10300 грн;

                                       9. Освіта, охорона здоров’я, культура

Основні завдання на 2019 рік:

 • продовжувати здійснювати фінансову підтримку закладів охорони здоров’я;
 • продовжувати забезпечувати підвіз дітей шкільного віку до загальноосвітнього навчального закладу- 19665 грн. Виконується у повному обсязі.
 •  продовжити участь етнографічного колективу в культурних заходах;
 • Забезпечити проведення масових заходів:

Cвято Куліша. Виконано.

Дня Перемоги 9 травня. Виконано.

Дня села 19 серпня. Виконано.

Новорічних та різдвяних свят.

 Джерела фінансування:

сільський бюджет  21480 грн.;

                                                                     сільський бюджет 36922 грн.  

залучені благодійні кошти.

 

  Сільський голова                                   В.М. Воронова.

додаток  №2 до рішення виконкому № 34 від 18.12.2019 року

 

Програма

 економічного та соціального розвитку

сіл Гамаліївка та Гукове на 2020 рік

Цілі та задачі на 2020 рік:

 • підвищення добробуту громадян та подолання бідності;
 • створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • забезпечення ефективного функціонування об’єктів соціальної та культурної сфери;
 • сприяти відновленню товарного виробництва на селі через підтримку інвестиційної діяльності.
  1. Розвиток підприємництва, особистих селянських господарств.

 Основні завдання на 2020 рік:

 • забезпечити встановлення оптимальних ставок   податку для суб’єктів малого підприємництва, проводити аналіз чинних нормативно-правових актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;
 • продовжувати упорядкувати карти земель Гамаліївської сільської ради, систематизувати дані про землевласників  та орендаторів земель.

                                                Сільський бюджет за наявності коштів

 забезпечити укладання    угод про оренду невитребуваних паїв, з приватними підприємцями та агрофірмами – орендаторами земельних паїв ; продовжувати роботу з питань оформлення відумерлої спадщини та укладання договорів оренди з орендаторами земельних паїв;

  - сприяти розвитку особистих селянських господарств.  

                                             Сільський бюджет за наявності коштів.

      Основні ризики:

відсутність бюджетних коштів  .

2.Енергозбереження

 

Основні завдання на 2020 рік:

 •  продовжувати впроваджувати енергозберігаючі  технології, вживати заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери.  

Основні ризики:

                                                         відсутність бюджетних коштів  .

 

3. Розвитку транспорту та зв’язку

 Основні завдання  на 2020 рік:

 - сприяння поліпшенню якості транспортного обслуговування населення сіл Гамаліївки та Гукова;

 -  сприяти проведенню передплати на періодичні друковані видання через мережу поштового зв’язку;  

 - сприяти закупівлі послуг поштового зв’язку.

Фінансування не потребує.

4. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основні завдання на 2020 рік:

 • продовжувати   роботу по  забезпеченню функціонування вуличного освітлення в с. Гамаліївка. 16600 грн.;
 • продовжувати роботи  по забезпеченню задовільного санітарного стану сіл Гамаліївка та Гукове.  Забезпечувати  збирання та вивезення ТПВ.10000 грн.;
 •  продовжувати роботу по ремонту та утриманню комунальних доріг 20000 грн;

                                                                                      Джерела фінансування:

сільський бюджет 46600 грн.

за наявності коштів.

Кошти цільового фонду:5500 грн 

 

Продовжити роботу  по забезпеченню населення якісною питною водою:     

 •  передбачити кошти на утримання шахтових колодязів, лабораторне дослідження води  8000 грн.;
 •  виконати реконструкцію водогону по вул.  Зарічній;
 • продовжувати роботу із забезпечення населення скрапленим газом.  

Джерела фінансування:

 сільський бюджет 8000 грн. за наявності коштів.

Спеціальний фонд: 1400 грн.

5. Споживчий ринок

Основні завдання на 2020 рік:

 • сприяти подальшому розвитку інфраструктури об’ктів торгівлі та побутового обслуговування.

Фінансування не потребує

7.Зайнятісь населення та ринок праці

Основні завдання на 2020 рік:

 - продовжувати організацію   громадських робіт тимчасового характеру за рахунок усіх джерел фінансування (4 робочих місць).  

Джерела фінансування:

сільський бюджет –  11524   грн.(50%),

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

 кошти роботодавців.

8.Соціальне забезпечення

Основні завдання на 2020 рік:

 •  продовжувати облік пільгової категорії населення з метою забезпечення твердим плавом;  
 • сприяти оформленню субсидій на тверде паливо мешканцям сіл;  
 • передбачити у бюджеті кошти для надання соціальної  допомоги  усім категоріям населення згідно чинного законодавства, власної  Програми соціального захисту окремих категорій населення    громади сіл Гамаліївка, Гукове    на 2019-2020 роки. 

Джерела фінансування:

 сільський бюджет   13800 грн;

                                       9. Освіта, охорона здоров’я, культура

Основні завдання на 2020 рік:

 • продовжувати здійснювати фінансову підтримку закладів охорони здоров’я;
 • продовжувати забезпечувати підвіз дітей шкільного віку до загальноосвітнього навчального закладу-  33048 грн.;
 •  продовжити участь етнографічного колективу в культурних заходах;
 • Забезпечити проведення масових заходів:

Cвято Куліша;

Дня Перемоги 9 травня;

Дня села 19 серпня;

Новорічних та різдвяних свят.

 

 Джерела фінансування:

сільський бюджет   33048 грн.;

                                                     культура сільський бюджет  43743 грн.  

залучені благодійні кошти.

 

 

 

  Сільський голова                                   В.М. Воронова.

 

УКРАЇНА

 

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 37     від 18. 12. 2019 року

 

Про план роботи

виконавчого комітету

сільської ради на 2020 рік

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Матюшенко О.Д. про план робот виконавчого комітету сільської ради на 2020 рік, керуючись пп..1 п. а) ч. 1 ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:

 

 1. План роботи виконавчого комітету сільської ради на 2020 рік затвердити (додається).
 2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на секретаря виконавчого комітету Матюшенко О.Д.

Сільський голова                         В.М. Воронова.

                               

 

 

  Додаток до рішення

виконавчого комітету сільської ради

                                                                                                                             від  18.12.2019 року № 36

План  роботи виконавчого комітету

Гамаліївської сільської ради на 2020 рік

№ з/п

Зміст питання

Дата розгляду

Відповідальні

1.

Про основні напрямки й завдання ЦЗ на 2020 рік

Про організацію та проведення громадських робіт у 2020 році.

Січень

 

 

 

Матюшенко О.Д.

2.

Про соціальний захист пільгової категорії населення

Лютий

Матюшенко О.Д.

3.

Про благоустрій населених пунктів сіл Гамаліївка та Гукове.

Березень

Воронова В.М.

 

4.

Про заходи щодо відзначення річниці Великої Перемоги на території ради.

Квітень

Матюшенко О.Д.

Залавська Н.О.

5.

 Про захист прав споживачів, розвитку побутового, торговельного обслуговування та ресторанного господарювання

Травень

Матюшенко О.Д.

6.

Про дотримання Закону України «Про охорону праці» на підприємствах усіх форм власності, що розташовані на території ради.

Червень

Воронова В.М.

7.

Про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2020 року.

 

Липень

Довжна Л.М.

8.

Про заходи щодо святкування Дня Незалежності України

Серпень

Воронова В.М.

Залавська Н.О.

9.

Про  підготовку підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період  2020-2021 років

Вересень

Воронова В.М.

10.

Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2020 року.

Жовтень

Довжна Л.М.

11.

Про захист прав споживачів, розвитку побутового, торговельного обслуговування та ресторанного господарювання

Листопад

 

Воронова В.М.

Матюшенко О.Д.

12.

Про заходи щодо святкування Новорічних та Різдвяних свят на території ради.

Про виконання сільського бюджету за 2020 рік та бюджет на 2021 рік

Про план роботи виконавчого комітету на 2021 рік.

Грудень

Залавська Н.О.

 

Довжна Л.М.

 

Матюшенко О.Д.

Питання, що необхідно розглянути в порядку контролю

1.

Про роботу зі зверненнями громадян у виконкомі сільської ради.

 

Червень

Грудень  

Матюшенко О.Д.

2.

Про стан виконавської дисципліни щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня, власних рішень.

 

Березень

Червень

Вересень

 

Грудень

Матюшенко О.Д.

3.

Про умови утримання та виховання дітей, що знаходяться в складних життєвих умовах

Травень

Серпень 

 

 Матюшенко О.Д.

4.

 Про виконання  сільської програми економічного та соціального розвитку.

 

Липень

Грудень

Воронова В.М.

Організаційні заходи

1.

Підготовка до святкування Великої Перемоги

Травень

Матюшенко О.Д.

Куторай І.М.

Будик А.М.

2.

Підготовка та проведення Дня Незалежності України

 Серпень

Куторай І.М.

 

3.

Підготовка та проведення Дня Села

19 серпня

Куторай І.М.

4.

Підготовка та проведення Новорічних свят

Грудень

Куторай І.М.

Секретар сільської ради                         О.Д. Матюшенко

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 38     від 18. 12. 2019 року

 

Про   стан виконавської дисципліни щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня, власних рішень.

 

 

На виконання розпорядження голови Шосткинської райдержадміністрації №  223-ОД від  від 05.09.2019 року "Про  стан виконавської дисципліни  в Шосткинській районній державній   адміністрації  »,  з метою дотримання порядку організації та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів органів влади вищого рівня, власних рішень

виконавчий  комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію про стан виконавської дисципліни  щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня  (додається) взяти до відома.
 2.  Секретарю сільської ради:
  1. Забезпечити чітке дотримання чинного законодавства щодо розгляду документів, їх проходження, доведення до безпосередніх виконавців, вчасного їх виконання та інформування.
  2. Планувати розгляд в порядку контролю власних рішень.
  3. Здійснювати щомісячний моніторинг виконання розпоряджень голови райдержадміністрації.
  4. Планувати  раз у квартал  аналіз стану виконавської дисципліни на засіданнях виконавчого комітету.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 Cільський голова                                  В.М. Воронова.

 

Інформація    

 про   стан виконавської дисципліни  щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня.

  Виконавчий комітет сільської ради здійснює свою роботу у відповідності до Регламенту виконавчого комітету Гамаліївської сільської ради, затвердженого рішенням виконкому від 23.09.2008 року № 39, Інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням сільського голови від 29.12.2014 № 79.

Усі вхідні документи мають вхідний номер та резолюцію голови,  функція контролю за виконанням документів органів вищого рівня та звернень громадян покладено  на секретаря сільської ради Матюшенко О.Д.

Ведуться    журнали  вхідної (реєстрація розпоряджень голови райдержадміністрації здійснюється окремо)  та   вихідної документації. Накопичення документів розділено на: документи РДА  та інших установ, з-поміж яких окремо накопичуються розпорядження голови РДА; документи районної ради, з яких відокремлюються її рішення. На всі розпорядження голови РДА, що потребують виконання, заведені контрольні справи, в яких відбувається накопичення матеріалів.  Усі контрольні справи оформлені відповідно до вимог діловодства та наповнені необхідними матеріалами.

 Питання про стан виконавської дисципліни, про   заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, про виконання власних рішень розглядаються відповідно до плану роботи виконкому щоквартально. У 2019 році  зазначені питання заплановано розглянути щоквартально. Прийнято рішення № 13     від 26. 03. 2019 року, № 20  від 25.06. 2019 року, № 29 від 16.09. 2019 року «Про   стан виконавської дисципліни щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня». Двічі на рік розглядається питання про виконання програми економічного та соціального розвитку  сіл Гамаліївка, Гукове. Прийняті рішення № 24  від 26.07. 2019 року,  № 35     від 18. 12. 2019 року.

32 сесією 7 скликання 14.12.2018 року була затверджена Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 – 2020 роки. Щорічно розглядається питання про виконання зазначеної програми. Прийнято рішення № 38     від 18. 12. 2019 року.

   За  2019 рік до сільської ради надійшло  40 розпоряджень голови Шосткинської райдержадміністрації. Усі контрольні справи оформлені належним чином.

У плані роботи виконавчого комітету передбачаються бюджетні питання, виконання програми соціально-економічного розвитку сільської ради, в порядку контролю заплановані питання про роботу зі зверненнями громадян, про виконавську дисципліну щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня (щоквартально),  про умови утримання дітей, що знаходяться в складних життєвих умовах. Зазначені питання розглядаються відповідно до плану.

 

 Секретар сільської ради                       О.Д. Матюшенко

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 39     від 18. 12. 2019 року

 

Про виконання програми  соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 – 2020 роки за 2019 рік.

 

Заслухавши інформацію про хід виконання програми соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 – 2020 роки  за 2019 рік (додається), керуючись п.1ч. а) ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію сільського голови про виконання програми соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 – 2020 роки – взяти до відома. 
 2. Дане питання винести на розгляд сесії сільської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                  В.М. Воронова.

 

Інформація

про виконання програми соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 – 2020 роки.

Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 – 2020 роки була затверджена 32 сесією 7 скликання 14.12.2018 року. Основною метою Програми є  привернення уваги органу місцевого самоврядування  до умов проживання   учасників  Великої Вітчизняної війни, малозабезпечених  громадян, які потребують допомоги,  УБД АТО, Афганістану та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідів, багатодітних сімей та інших категорій громадян, надання їм  матеріальної допомоги та вирішення питання про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.

Протягом  2019 року зазначеним категоріям населення із сільського бюджету було виплачено матеріальних допомог у сумі 12400 грн. Із них:

 • на поховання особам, які зобов’язалися поховати померлого – 1400 грн.
 • учасникам бойових дій в Афганістані, УБД АТО – 2500 грн.
 • ліквідаторам наслідків  аварії на ЧАЕС – 1500 грн.
 • потерпілим внаслідок пожеж – 1000 грн.
 • інвалідам різних груп – 6000 грн.

 

Секретар сільської ради                                  О.Д. Матюшенко

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 40     від 18. 12. 2019 року

  Про роботу зі зверненнями громадян у виконкомі сільської ради. 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Матюшенко О.Д. (додається)     слід відзначити, що робота зі зверненнями громадян   ведеться відповідно до чинного законодавства:   затверджені графіки прийому з особистих питань, звернення реєструються. Питання, порушені у зверненнях вирішуються позитивно.

 

Відповідно до частини   п.п. 1п. Б) ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію доповідача взяти до відома.
 2. Намагатися виключати формалізм та бюрократизм при розгляді звернень громадян.
 3. Рекомендувати враховувати якість роботи зі зверненнями відповідальних осіб під час їх преміювання.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 Сільський голова                                В. М. Воронова.

 

 

Додаток до рішення

№ 19     від 25. 06.2019 року

 

Інформація про роботу зі зверненнями у виконкомі Гамаліївської сільської ради  за   2019 рік 

 

 

Виконкомом сільської ради забезпечено виконання Закону України «Про звернення громадян». Затверджено графік особистого прийому громадян сільським головою та секретарем (розпорядження №1 від 03.01.2019 року ).

Діловодство по роботі зі зверненнями приведено у відповідність до змін у чинному законодавстві.

Щороку двічі розглядається питання про роботу зі зверненнями громадян на засіданні виконавчого комітету. 

За      2019 рік     до виконкому  Гамаліївської сільської ради  надійшло  4 письмових  звернення, у тому числі 2 – за належністю, у яких     порушено питання безоплатного ремонту квартири Полівчаку В.В. звернення опрацьовані відповідно до чинного законадавства.1 письмове колективне  звернення щодо водопостачання до буд. № 6 по вул. Садовій.  4 усних звернення, у яких порушені питання   комунального господарства, а саме: ремонту каналізаційної системи у багатоквартирних будинках по вул. Садовій, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, неякісного водопостачання. По факту звернень були проведені заходи по усуненню порушених недоліків, питання вирішені позитивно.

 

  

Секретар сільської ради                      О.Д. Матюшенко.

 

УКРАЇНА

 

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 41     від 18. 12. 2019 року

 

Про заходи щодо святкування Новорічних та Різдвяних свят на території ради.

 

Заслухавши інформацію   завідуючої Гамаліївським сільським клубом щодо святкування Новорічних та Різдвяних свят на території сільської ради, з метою повноцінного проведення   заходів, виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Заходи щодо святкування Новорічних та Різдвяних свят на території Гамаліївської  сільської ради  - затвердити (додається).
 2. Фінансування заходів провести  за рахунок  благодійної допомоги.
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову.

 

 

         Сільський голова                         В.М. Воронова.

 

 

 

Додаток

до рішення № 40 від 18.12.2019 року.

 

 

Програма

святкування Новорічних та Різдвяних свят

на території Гамаліївської сільської ради

 

 1. Робота етнографічного гуртка над новорічною виставою.

                                                                Грудень

                                                                Залавська Н.О.

2.  Проведення конкурсу на виготовлення паперової ялинкової іграшки.

                                                                22.12 – 27.12. 2019 року

                                                                 Залавська Н.О., Будик.А.М.

 1. Запрошення дітей з малозабезпечених родин, залучення їх до новорічних заходів.

                                                                 Грудень

                                                                 Виконком сільради

 1. Проведення Новорічного ранку.

                                                                  28.12.2019 року

                                                                 Залавська Н.О., Будик.А.М.

 

5.  Проведення Новорічної дискотеки для молоді.

                                                                   28.12.2019 року

                                                                  Залавська Н.О.

 

6. Підготовка та проведення Різдвяних колядок та щедрівок.

                                                                06.01. 2020 року

                                                              Члени етнографічного гуртка.

     Секретар виконавчого комітету                             О.Д. Матюшенко