Розпорядження сільського голови № 53 Про підготовку бюджетних запитів до проекту сільського бюджету на 2019 рік

 

 

 

ГАМАЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

вул. І. Скоропадського, 52-Б, с.Гамаліївка Шосткинського району Сумської області, 41132

тел.(05449)2-02-88, код ЄДРПОУ 22984445

 

                                

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови 24 жовтня 2018 року        с.Гамаліївка                              №53

      

Про підготовку бюджетних

запитів до проекту сільського

бюджету на 2019 рік

 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, з метою забезпечення складання проекту сільського бюджету:
 
 

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту сільського  бюджету Гамаліївської сільської ради на 2019 рік (додається).

2. Це розпорядження набирає чинність через 10 днів з дня наступного за днем його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

                  Сільський голова                                 В.М.Воронова

 

                                        

                               

                                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

          Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту сільського бюджету  Гамаліївської сільської ради на 2019 рік та прогнозу сільського бюджету на 2020-2021 роки (із застосуванням програмно-цільового методу)

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Розпорядження сільського голови

                                                                             від 24 жовтня 2018 року № 53

                                                                     

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту сільського бюджету Гамаліївської сільської ради  на 2019 рік та прогнозу сільського бюджету на 2020-2021 роки

(із застосуванням програмно-цільового методу)

 

І. Загальні положення

 

1.1.  Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту сільського бюджету Гамаліївської сільської ради  на 2019 рік (далі – Інструкція з підготовки бюджетних запитів), розроблена відповідно до вимог частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, листів Міністерства фінансів України від 06.08.2018 № 05110-14-8/20820 щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та прогнозу  на 2020-2021 роки, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами)  та постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"  і визначає механізм розрахунку показників проекту сільського бюджету  на плановий бюджетний період (далі – проект сільського бюджету) та прогнозу сільського бюджету Гамаліївської сільської ради  на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз сільського бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2.  Розпорядники  коштів (Головні, розпорядники нижчого рівня) сільського бюджету організовують складання бюджетних запитів за формами, згідно з типовими формами бюджетних запитів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України  від 17.07.2015 № 648, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 та з урахуванням особливостей складання проекту сільського бюджету.Форми бюджетного запиту на 2019 рік складаються за функціональною та повною економічною класифікацією.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3  (далі – Форма-3) (додаток 3).

 

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

Розподіл граничного обсягу видатків повинен забезпечувати належне виконання завдань головного розпорядника, визначених Кабінетом Міністрів України на 2019 рік, що включають в себе оплату праці, нарахування на заробітну плату,  стовідсоткове фінансування розрахунків за спожиті енергоносії та трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю

1.4.  Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться  до головного розпорядника загальними сумами, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності та соціально-економічного розвитку села.

 

Прогнозні показники на 2020-2021 роки складаються з урахуванням визначеного Міністерством фінансів України індексу споживчих цін (інфляції) на відповідний період (2020 – 105,6%; 2021 – 105,0%).

 

1.5.  Показники доходів, фінансування, видатків за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.6.   З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.7.  Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого Шосткинському управлінню Державної казначейської служби України Сумської області, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом сільського бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника та змін показників у зв’язку із внесенням змін до рішення сесії  сільської ради про сільський бюджет) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків , розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.     

1.8.  Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих  бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту  сільського бюджету та прогнозу сільського бюджету.

1.9. У разі якщо головний розпорядник у межах  граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки  за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

 

Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

 

1.10.      У разі надання необґрунтованої інформації бюджетних запитів або з порушенням вимог цієї Інструкції може бути прийняте рішення про неврахування бюджетного запиту до проекту сільського бюджету на плановий рік та прогнозу сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

   Кожна форма бюджетного запиту підписується окремо сільським головою, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

 1.11 Розрахунок  прогнозних показників по заробітній платі на 2019 рік здійснюється з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати та розміру  прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, які враховані в Державному бюджеті України на 2019 рік.

Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про сільський бюджет на плановий рік, подається пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту сільського бюджету.

 

 

 

 

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1.  Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків , ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

 

2.2.   Розрахунок обсягів видатків  на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків  у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

 

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість типової програмної класифікації видатків та кредитування сільського  бюджету тощо.

 

До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.    

 

При підготовці бюджетних запитів необхідно врахувати лист Міністерства фінансів України від 06.08.2018 № 05110-14-8/20820  « Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та прогнозу  на 2020-2021 роки» , а саме:

Підвищення у 2019 році мінімальної  заробітної  плати. Пропонується встановити її у розмірі:  з 1 січня 2019 року – 4173 гривні (ріст до попереднього року 12,1%);
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня  становитиме – 1 921 гривні ( ріст до попереднього року 9%);

 

Для  розрахунку  потреби в коштах на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв ( КЕКВ 2270) у 2019 році пропонується до  обсягу  коштів, які передбачені  у бюджеті 2018 року із змінами, застосовувати  коефіцієнт 1,1,  з урахуванням такого:

          оплату електроенергії ( КЕКВ 2273) -                                1,1

 

Передбачено підвищення у 2020-2021 роках мінімальної  заробітної  плати та пропонується встановити її у розмірі:  з 1 січня 2020 року – 4 407 гривні (ріст до попереднього року 5,6%) та  з 1 січня 2021 року – 4 627 гривень (ріст до попереднього року 5%);

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 року  становитиме – 2102 гривня ( ріст до попереднього року 9,4%) та з 1 січня 2021 року –  2262 гривні ( ріст до попереднього року 7,6%);
Для  розрахунку  потреби в коштах на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв у 2020 - 2021 роках пропонується до  обсягу  коштів, які передбачені  у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати  коефіцієнт 1,1,  з урахуванням такого: 2020 р.     2021 р

-                     плату електроенергії ( КЕКВ 2273)                                   1,1            1,1

-                      

При складанні  бюджетних запитів на 2019, 2020-2021 роки  необхідно врахувати у першочерговому порядку  потребу в коштах  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  на проведення розрахунків за електроенергію  та  послуги зв"язку, які  споживаються бюджетними установами.

 

Водночас з метою збалансування  показників сільського бюджету та  підвищення рівня  фінансової забезпеченості при складанні проекту сільського бюджету  на 2019 рік  доцільно:

- провести оптимізацію  витрат  сільського  бюджету шляхом виключення непріоритетних та  неефективних  витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань ;

-  забезпечити  неухильне  дотримання  вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

-  не допускати  включення  до  проекту сільського бюджету  на 2019 рік  видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2018 році, у разі їх не затвердження  чи пролонгації органами  місцевого  самоврядування на 2019 рік в установленому  порядку;

-не приймати рішень, що призводять до збільшення  штатної чисельності та видаткової частини бюджету.

2.3.          Розрахунок обсягів видатків  на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків  за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків.

2.4.        Обсяг капітальних видатків доводиться ураховуючи реальні можливості місцевого бюджету та визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.5.          За результатами розрахунків сума видатків  за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

2.6.          Обсяг видатків  спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.7.          Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Під час заповнення бюджетних запитів у частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми 2019 -1

 

3.1.   Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.2.   У Формі-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку села та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл прогнозного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.3.   У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

3.4.   У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації  у відповідній сфері та має фомуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

3.5.    У пункті 3 зазначаються видатки  за бюджетними програмами  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

3.6.  У пункті 4зазначаються витрати  спеціального фонду за бюджетними програмами/підпрограмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

ІV. Порядок заповнення Форми 2019-2

 

4.1.   Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

 

4.2.   При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

видатки наводяться за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250,  2270( з них 2271, 2272, 2273, 2274, 2275), 2281, 2282  2610, 2620,  2700 ( з  2730), 2800, 3110, 3120, 3130, 3140,   3210, 3220,  3240; 9000;

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

 

4.3.   У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування  бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування і код Програмної класифікації видатків та кредитування.

 

4.4.   У пункті 4 зазначаються основна мета ,завданя, законодавчі підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми та строки  ії реалізації:

у підпункті 1 пункту 4 – мета виконання бюджетної програми/підпрограми та строки її реалізації;

у підпункті 2 пункту 4 – завдання бюджетної програми/підпрограми;

у підпункті 3 пункту 4 – нормативно – правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Мета бюджетної програми/підпрограми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження  програмно - цільового методу складання та виконання   місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

Мета та завдання бюджетної програми визначається відповідно до типових переліків бюджетних програм, визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

 

4.5     У пункті 5 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

Зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 мають відповідати показникам, наведеним у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

 

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

 

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески,гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші надходження спеціального фонду ,визначені рішеннями селищної ради про місцевий бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах

3) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602400).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 та 5 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 та 9 підпункту 1 пункту 5 (затверджено з урахуванням змін) – надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 та 13 підпункту 1 пункту 5 (проект) – надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.6.   У пункті 6 зазначаються витрати загального та спеціального фондів за кодами економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету.

У підпункті 1 пункту 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування:

у графах 1-2 зазначаються коди економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування ;

у графі 3-6 (звіт) – касові видатки загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) – розподіл граничного обсягу на плановий бюджетний період.

у графі 4,5 (звіт) – касові видатки  спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 8,9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 12,13 (проект) –  видатки спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку,на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7, пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту  5 Форми-2.

У графах підпункту 2 пункту 6 відповідно зазначаються надання кредитів загального фонду та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету та їх найменувань.

У графах підпункту 3 пункту 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах підпункту 4 пункту 6 відповідно зазначаються надання кредитів загального та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.7      У пункті 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

 

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються видатки у розрізі напрямів використання бюджетних коштів:

у графі 3-6 (звіт) – касові видатки загального та  спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) –  видатки загального та спеціального фондів, в тому числі бюджету розвитку, на плановий бюджетний період.

 

У підпункті 2 пункту 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

 

Завдання визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

 

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

 

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

 

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

 

4.8    Упункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків бюджетних програм, визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

 

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

 

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність даних.

 

4.9.   У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

4.10.  Упункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

 

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;

 

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні період

 

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1 та 3 пункту 6, а також пункті 9.

 

4.11. У пункті 11 наводяться місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у звітному, поточному та плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):

у графі 2 підпункту 1 пункту 11 та графі 2 підпункту 2 пункту 11 зазначається найменування місцевої/регіональної програми;

у графі 3 підпункту 1 пункту 11 та графі 3 підпункту 2 пункту 11 – нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева/регіональна програма;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах  у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 підпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 3 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 4 пункту 6.

 

4.12.   У пункті 12зазначаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

4.13.   У пункті 13зазначається аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді, обґрунтування необхідності передбачення витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.14.  У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

 

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість у звітному році, а також можлива кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному та плановому роках.

 

У графі 3 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису.

 

У графі 4 підпункту 1 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 1 пункту 6 або у графі 3 підпункту 2 пункту 6.

 

У графах 5 та 6 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок та кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

 

У графі 7 підпункту 1 пункту 14 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

 

у графах 8 та 9 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість загального фонду, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

 

у графі 10 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду).

 

Графи 3, 4, 8 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:

 

графа 3 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

 

графа 4 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

 

графа 8 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки  бюджету на плановий бюджетний період).

 

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

 

У графах 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

 

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

 

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункті 3 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункті 3 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункті 3 пункту 14 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункті 3 пункту 14 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункті 3 пункту 14 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначається аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань на плановий бюджетний період.

 

4.15.   У пункті 15наводяться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий бюджетний період та наступних за плановим двох бюджетних періодах, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків  на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

V. Порядок заповнення Форми 2019-3

 

5.1 Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми 2019-1 і Форми 2019-2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг  та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються ФУ в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків  порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

 

5.2  У пунктах 1,2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування, код та найменування бюджетної програми.

 

5.3 У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та спеціального фонду (бюджет розвитку) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету, інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку)).

 

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на плановий бюджетний період, з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

 

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

 

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу. 

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді. 

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету).

 

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

 

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

 

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

 

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

 

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів  у відповідних бюджетних періодах.

 

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Додатки: форми бюджетних запитів на 2019-2021 роки (Форма  2019-1, Форма 2019-2,Форма 2019-3).

 

 

 Головний бухгалтер Гамаліївської сільської ради                    Л.М.Довжна

 

24.10.18