Проект рішення про сільський бюджет на 2020 рік

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 

 

Проект рішення

 

«___»грудня 2019 року                                                            

 

Про сільський бюджет на 2020 рік

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Гамаліївська сільська рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі  1108320 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 1091420 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -16900гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 1108320гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -  1091420 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -16900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського  бюджету   у  розмірі   

1091 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 229834гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік  у  частині власних надходжень доходів є надходження, визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України  пов’язаних з наданням послуг бюджетним установам(Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів) згідно з їх основною діяльністю зараховуються до спеціального фонду сільського бюджету для покриття витрат закладів культури.

6. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти районному бюджету.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України проводити фінансування бюджетної установи: «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних закладі» по загальному фонду та спеціальному фонду в т.ч. бюджету розвитку.

9.Забезпечити головним розпорядникам  сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступу інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

5)Розпорядникам та одержувачам коштів сільського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

10. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2020 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

11.Рішення сільської ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.

12. Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування та обліку.

 

 


                           Сільський голова                             В.М.Воронова
 

 

 

Додаток 1
до  рішення сесії сільської ради

«Про сільський бюджет на 2020 рік»
(пункт 1)

Доходи Гамаліївського сільського бюджету на 2020 рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

1092950

1082950

10000

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

150000

150000

 

 

13010000

Рентна плата  за використання лісових  ресурсів

150000

150000

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування)

150000

150000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

10000

10000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів

10000

10000

 

 

18000000

Місцеві податки

922950

922950

 

 

18010000

Податок на майно

627950

627950

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

1000

1000

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

10000

10000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

40000

40000

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

170950

170950

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

300000

300000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6000

6000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

100000

100000

 

 

18050000

Єдиний податок

295000

295000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

40000

40000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

100000

100000

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

155000

155000

 

 

19000000

Інші податки та збори

10000

 

10000

 

19010000

Єкологічний податок

10000

 

10000

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

10000

 

10000

 

20000000

Неподаткові надходження

8470

8470

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

3420

3420

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1200

1200

 

 

22080000

Плата  за оренду цілісних майнових  комплексів державного майна

2220

2220

 

 

22080400

Плата  за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

2220

2220

 

 

22090000

Державне мито

5050

5050

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням документів

5000

5000

 

 

22090400

Державне мито, що сплачується за видачу та оформлення паспортів

50

50

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1400

 

1400

 

25020000

Інші джерела надходжень бюджетних установ

1400

 

1400

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1400

 

1400

 

50100000

Інші фонди

5500

 

5500

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

5500

 

5500

 

Х

Разом доходів

1108320

1091420

16900

 


                            Сільський голова                                        В.М.Воронова

 

додаток 2
 до проекту рішення сесії сільської ради

«Про сільський бюджет на 2020 рік»

 (пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків Гамаліївського сільського бюджету на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

01

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Державне управління

878486

878486

695210

11250

 

 

 

 

 

 

 

878486

 

 

0110150

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

878486

878486

695210

11250

 

 

 

 

 

 

 

878486

 

 

 

1000

Освіта

34884

34884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34884

 

 

0111162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

34884

34884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34884

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне зебеспечення

13800

13800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13800

 

 

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

13800

13800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13800

 

 

 

4000

Культура і мистецтво

43550

43550

30343

300

 

 

 

 

 

 

 

43550

 

 

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

43550

43550

30343

300

 

 

 

 

 

 

 

43550

 

 

 

6000

Житлово комунальне господарство

60700

60700

13196

12600

 

1400

 

1400

 

 

 

62100

 

 

0116013

0620

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8000

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000

 

 

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

52700

52700

13196

12600

 

1400

 

1400

 

 

 

54100

 

 

 

7300

Будівництво та регіональний розвиток

60000

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

0117350

0443

Розробка схем планування та забудови території(містобудівної документації

60000

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

5500

 

5500

 

 

 

5500

 

 

0117691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5500

 

5500

 

 

 

5500

 

 

 

8300

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

10000

 

10000

 

 

 

10000

 

 

0118312

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

10000

 

10000

 

 

 

10000

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

1091420

1091420

738749

24150

 

16900

 

16900

 

 

 

1108320

 

                                               

                                                                                             Сільський голова                                             В.М.Воронова

 

 

Додаток 3
 до проекту рішення сесії сільської ради

«Про сільський бюджет на 2020 рік»

  (пункт 3)

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

01

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

0111162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

34884

34884

 

 

 

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади села на 2019-2020рік

Рішення сесії

13800

13800

 

 

 

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

43550

43550

 

 

 

0116013

0620

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

8000

8000

 

 

 

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

54100

52700

1400

 

 

0117350

0443

Розробка схем планування та забудови території (містобудівної документації)

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

60000

60000

 

 

 

0117691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

5500

 

5500

 

 

0118312

0512

Утилізація відходів

Програма .соціально економічного розвитку на 2020 рік

Рішення сесії

10000

 

10000

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

229834

212934

16900

 

 

                 Сільський голова                            В.М.Воронова