Про сільський бюджет на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

Тридцять друга  сесія

сьомого  скликання

 

Рішення

 

«14» грудня 2018 року                                                            

 

Про сільський бюджет на 2019 рік

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Гамаліївська сільська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі  972600гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 961200 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -11400гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 972600 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -  961200гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -11400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського  бюджету   у  розмірі  

961 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 131565 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік  у  частині власних надходжень доходів є надходження, визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України  пов’язаних з наданням послуг бюджетним установам(Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів) згідно з їх основною діяльністю зараховуються до спеціального фонду сільського бюджету для покриття витрат закладів культури.

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти районному бюджету.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України проводити фінансування бюджетної установи: «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних закладі» по загальному фонду та спеціальному фонду в т.ч. бюджету розвитку.

9.Забезпечити головним розпорядникам  сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступу інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 12 лютого 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

5)Розпорядникам та одержувачам коштів сільського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

10. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2019 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

11.Рішення сільської ради сьомого скликання від 12 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.

12. Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування та обліку.

 


 

                           Сільськи голова             В.М.Воронова
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до  рішення сесії сільської ради

«Про сільський бюджет на 2019 рік»
(пункт 1)

Доходи Гамаліївського сільського бюджету на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

962900

952900

10000

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

68000

68000

 

 

13010000

Рентна плата  за використання лісових  ресурсів

68000

68000

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування)

68000

68000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

10000

10000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів

10000

10000

 

 

18000000

Місцеві податки

874900

874900

 

 

18010000

Податок на майно

592000

592000

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

2000

2000

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

7000

7000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

28000

28000

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

150000

150000

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

300000

300000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

5000

5000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

100000

100000

 

 

18050000

Єдиний податок

282900

282900

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

32000

32000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

55900

55900

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

195000

195000

 

 

19000000

Інші податки та збори

10000

 

10000

 

19010000

Єкологічний податок

10000

 

10000

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

10000

 

10000

 

20000000

Неподаткові надходження

8300

8300

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

3250

3250

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1200

1200

 

 

22080000

Плата  за оренду цілісних майнових  комплексів державного майна

2050

2050

 

 

22080400

Плата  за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

2050

2050

 

 

22090000

Державне мито

5050

5050

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням документів

5000

5000

 

 

22090400

Державне мито, що сплачується за видачу та оформлення паспортів

50

50

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1400

 

1400

 

25020000

Інші джерела надходжень бюджетних установ

1400

 

1400

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1400

 

1400

 

Х

Разом доходів

972600

961200

11400

 


                            Сільський голова                                        В.М.Воронова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
 до рішення сесії сільської ради

«Про сільський бюджет на 2019 рік»

 (пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків Гамаліївського сільського бюджету на 2019 рік

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

01

Гамаліївська сільська рада

961200

961200

702119

25742

 

 

 

 

 

 

 

972600

 

 

 

0100

Державне управління

841035

841035

659000

12148

 

 

 

 

 

 

 

841035

 

 

0110150

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

841035

841035

659000

12148

 

 

 

 

 

 

 

841035

 

 

 

1000

Освіта

19665

19665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19665

 

 

0111162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

19665

19665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19665

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне зебеспечення

10300

10300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10300

 

 

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

10300

10300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10300

 

 

 

4000

Культура і мистецтво

36922

36922

30000

322

 

 

 

 

 

 

 

36922

 

 

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

36922

36922

30000

322

 

 

 

 

 

 

 

36922

 

 

 

6000

Житлово комунальне господарство

53278

53278

13119

13272

 

1400

 

1400

 

 

 

54678

 

 

0116013

0620

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

10000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000

 

 

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

43278

43278

13119

13272

 

1400

 

1400

 

 

 

44678

 

 

 

8300

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

10000

 

10000

 

 

 

10000

 

 

0118312

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

10000

 

10000

 

 

 

10000

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

961200

961200

702119

25742

 

11400

 

11400

 

 

 

972600

 

                                                  Сільський голова                                             В.М.Воронова

Додаток 3
 до  рішення сесії сільської ради

«Про сільський бюджет на 2019 рік»

  (пункт 3)

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

01

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

0111162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма .соціально економічного розвитку на 2019 рік

14.12.18р.

19665

19665

 

 

 

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади села на 2019-2020рік

14.12.18р.

10300

10300

 

 

 

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

Програма .соціально економічного розвитку на 2019 рік

14.12.18р.

36922

36922

 

 

 

0116013

0620

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма .соціально економічного розвитку на 2019 рік

14.12.18р.

10000

10000

 

 

 

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

Програма .соціально економічного розвитку на 2019 рік

14.12.18р.

44678

43278

1400

 

 

0118312

0512

Утилізація відходів

Програма .соціально економічного розвитку на 2019 рік

14.12.18р.

10000

 

10000

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

131565

120165

11400

 


 

 

 

 

                                     Сільський голова                              В.М.Воронова