Паспорт бюджетної програми 7691

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження сільського голови №5  від 27 січня 2020року
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
        ____________ N ______
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік
             
1.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
2.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
3.  110000 117691 490 Виконання заходів за рахунок цільового фонду , утворених органами місцевого самоврядуванняі місцевими органами виконавчої влади 5925381000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __5500,00__ гривень, у тому числі загального фонду - ___ гривень та спеціального фонду - _5500,00___ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)
  Бюджетний кодекс України
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836          
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 16.09.2019 року "Про програму утворення та використання коштів цільового фонду сільської ради
 
6. Цілі державної політеки, на досігнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 забезпечення покращення соціально економічного розвитку села
   
             
7. Мета бюджетної програми        
  забезпечення покращення соціально економічного розвитку села
             
8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання
1 забезпечення покращення соціально економічного розвитку села
   
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Забеспечення покращення соціально економічного розвитку села   5500 5500    
Усього   5500 5500    
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
           
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Про програму утворення та використання коштів цільового фонду сільської ради   5500 5500    
Усього   5500 5500    
             
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  витрати цільового фонду грн кошторис   5500 5500
             
2 продукту          
  кількість КТП , що будуть обслуговуваться з освітлення од внутрішній облік   6 6
             
3 ефективності          
  витрати на освітлення одного КТП грн. розрахунок   916,67 916,67
             
4 якості          
  відсоток по виконанню робіт по освітленню вулиць % звітність   100 100
Сільський голова        
    В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
27.01.2020р.          
М. П.