Паспорт бюджетної програми 6030

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження сільського голови №5  від 27 січня 2020року
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
        ____________ N ______
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік
             
1.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
2.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
3.  110000 116030 620 Організація благоустрію населених пунктів 5925381000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __54100,00__ гривень, у тому числі загального фонду - _52700,00__ гривень та спеціального фонду - ___1400_________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)
  Бюджетний кодекс України
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836          
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "програму соціально економічного розвитку на 2020 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Підвищення рівня благоустрію території сільської ради
   
             
7. Мета бюджетної програми        
  Підвищення рівня благоустрію території сільської ради
             
8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання
1 Забеспечення благоустрію території сільсьокї ради 
   
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Забеспечення благоустрію території сільсьокї ради 52700 1400 54100    
Усього 52700 1400 54100    
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
           
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Програма соціально економічно розвитку сіл с.Гамаліївка та с. Гукове 52700 1400 54100    
Усього 52700 1400 54100    
             
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  витрати благоустрію грн кошторис 52700 1400 54100
  кількість кладовищ од внутрішній облік 2   2
  кількість залучених працівників до робіт тимчасового характеру од внутрішній облік 4   4
  кількість ліхтарів вуличного освітлення од внутрішній облік 37   37
  протяжність дорожнього полотна,що обслуговується км внутрішній облік 7,9   7,9
  кількість колодязів од внутрішній облік   25 25
2 продукту          
  кількість КТП, що обслуговуваться з освітлення од внутрішній облік 6   6
  площа дорожнього полотна, що буде обслуговуватись (чистка снігу) км. внутрішній облік 7,9   7,9
  витрати на встановлення одного ліхтаря грн розрахунок 200   200
  середня вартість очищення вулиць 1кв.м шляхів грн розрахунок 2531,65   2531,65
3 ефективності          
  витрати на встановлення одного ліхтаря грн розрахунок 108   108
  середня вартість очищення вулиць 1 кв. м шляхів грн розрахунок 1000   1000
  витрати на прибирання кладовищ грн. розрахунок 5242,53   5242,53
  витрати в середньому на потосний ремонт одного колодязя грн розрахунок   56 56
4 якості          
  відсоток виконаних робіт по вуличному освітленню % звітність 100   100
  відсоток виконаних робіт по очищенню вулищь % звітність 100   100
             
Сільський голова        
    В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
             
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
27.01.2020р.          
М. П.