Паспорт бюджетної програми 4060

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження сільського голови №5  від 27 січня 2020року
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
        ____________ N ______
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік
             
1.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
2.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
3.  110000 114060 828 Інші прогами та заходи у сфері освіти 5925381000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __43550,00__ гривень, у тому числі загального фонду - _43550,00__ гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)
  Бюджетний кодекс України
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836          
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "програму соціально економічного розвитку на 2020 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
   
7. Мета бюджетної програми        
  Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання
1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
   
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 забеспечення діяльності культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 43550   43550    
Усього 43550   43550    
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
           
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Програма соціально економічно розвитку сіл с.Гамаліївка та с. Гукове 43550   43550    
Усього 43550   43550    
             
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  видатки на забеспечення діяльності клубу грн кошторис 43550   43550
  кількість клубів од. згідно обліку 1   1
  кількість гуртків од. згідно обліку 3   3
  кількість окладів од. штатний розпис 0,5   0,5
2 продукту          
  кількість відвідувачів, які забеспечують організацію культурного дозвілля населення осіб внутрішній облік 730   730
  кількість заходів, які забеспечують організацію культурного дозвілля населення осіб внутрішній облік 25   25
3 ефективності          
  середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 59,66   59,66
  середні витрати на проведення одного заходу грн. звітність 1742   1742
4 якості          
  динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100   100
Сільський голова        
    В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
             
             
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
27.01.2020р.          
М. П.