Паспорт бюджетної програми 1162

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
 
           
           
        ЗАТВЕРДЖЕНО      
        Розпорядження сільського голови №5  від 27 січня 2020року  
        Гамаліївська сільська рада  
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
           
        ____________ N ______  
Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік  
               
1.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)  
2.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)  
3.  110000 111162 990 Інші прогами та заходи у сфері освіти 5925381000  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __32648,00__ гривень, у тому числі загального фонду - _32648,00__ гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.  
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________  
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)  
  Бюджетний кодекс України  
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами  
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік  
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"   
  від 26.08.2014 №836            
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "програму соціально економічного розвитку на 2020 рік  
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
N з/п Ціль державної політики  
1 Забеспечення перевезення дітей до школи  
     
7. Мета бюджетної програми          
  Забеспечення перевезення дітей до школи  
8. Завдання бюджетної програми  
N з/п Завдання  
1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень  
  Забеспечення перевезення дітей до школи  
9. Напрями використання бюджетних коштів          
  гривень            
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього      
1 2 3 4 5      
1 перевезення дітей до школи 32648   32648      
Усього 32648   32648      
               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
             
(грн)            
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього      
1 2 3 4 5      
1 Програма соціально економічно розвитку сіл с.Гамаліївка та с. Гукове 32648   32648      
Усього 32648   32648      
               
               
11. Результативні показники бюджетної програми:  
               
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3 4 5 6 7  
1 затрат            
  обсяг фінансування грн кошторис 32648   32648  
2 продукту            
  кількість учнів од. згідно обліку 34   34  
3 ефективності            
  вартість проїзду грн. тариф 3   3  
4 якості            
  рівень винонання по перевезенню дітей тис.грн. звітність 100   100  
               
Сільський голова          
    В.М.Воронова  
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)  
ПОГОДЖЕНО:            
               
Сільський голова     В.М.Воронова  
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)  
27.01.2020р.            
М. П.