Паспорт бюджетної програми 0150

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження сільського голови №5  від 27 січня 2020року
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
        ____________ N ______
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік
             
1.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
2.  Гамаліївська сільська рада 01 Селищні та сільські ради   22984445
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)
3.  110000 110150 111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної,сільської рад 5925381000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __878486,00__ гривень, у тому числі загального фонду - _878486,00__ гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)
  Бюджетний кодекс України
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836          
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень
   
7. Мета бюджетної програми        
  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності сільської ради
8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання
1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень
   
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень 878486   878486    
Усього 878486   878486    
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
           
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
             
             
Усього          
             
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Витрати на виконання наданих законодавством повноважень грн кошторис 878486   878486
2 продукту          
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4   4
  кількість отриманих листів звернень, заяв,скарг од. внутрішний облік 480   480
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішний облік 180   180
3 ефективності          
  кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг грн. розрахунок 130   130
  кількість прийнятих нормативно-правових актів грн. звітність 45,8   45,8
4 якості          
  Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис 219,6   219,6
             
Сільський голова        
    В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
             
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
27.01.2020р.          
М. П.