Паспорт бюджетної програми 0119770 зміни

          Затверджено 
          Наказ Міністрерства фінансів України
          26.04.2014№836"у редакції наказу Міністерсва
          фінансів України від 15.11.2018 №908"
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        розпорядження сільського голови від 18 лютого 2019 року №10
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        наказ
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
          ____________ N ______  
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
1. 0100000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  0119770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
3.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __35500,00_гривень, у тому числі загального фонду - __35500,00___ гривень та спеціального фонду - __    гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)      
  Бюджетний кодекс України    
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 15.02.2019 року "Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836
6. Мета бюджетної програми: 
  Надання субвенції з місцевого бюджету
7. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання
1 Забеспечення проїзду окремих категорій населення
2 Забеспечення послуг зв’язку окремих категорій населення
3 Забеспечення функціонування Гамаліївського ФАП та Гуківського ФП
   
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Відшкодування  проїзду окремих категорій населення 5000     5000  
2 Компенсація послуг зв’язку окремих категорій населення 500,00     500,00  
 
3 Утримання Гамаліївського ФАП та Гуківського ФП 30000,00     30000,00  
Усього 35500,00     35500,00  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
             
  Усього          
             
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  витрати субвенції грн. кошторис 35000,00   35000,00
2 продукту          
  кількість чоловік пільгової категорії од. внутрішній облік 13   13
  кількість медичних закладів од. внутрішній облік 2   2
3 ефективності          
  витрати на одного пільговика грн. розрахунок      
  витрати на медпункт грн. розрахунок 15000,00   15000,00
4 якості          
  відсоток перерахованих коштів відс. звітність 100   100
             
             
         
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер       Л.М.Довжна  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)