Паспорт бюджетної програми 0116030

          Затверджено 
          Наказ Міністрерства фінансів України
          26.04.2014№836"у редакції наказу Міністерсва
          фінансів України від 15.11.2018 №908"
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        розпорядження сільського голови від 24січня 2019 року №3
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        наказ
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
          ____________ N ______  
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
1. 0100000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  0116030 0620 Організація благоустрію населених пунктів
3.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __44678,00_гривень, у тому числі загального фонду - __43278,00___ гривень та спеціального фонду - __1400,00    гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)      
  Бюджетний кодекс України    
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №2807-ІV" зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про програму соціального та економічного розвитку сільської ради
  на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: 
  Підвищення рівня благоустрію території сільської ради 
7. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання
1 Забеспечення благоустрію території сільської ради
   
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Забеспечення благоустрію території сільської ради 43278,00 1400,00 0,00 44678,00  
 
Усього 43278,00 1400,00 0,00 44678,00  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
  Програма соціально економічного розвитку сіл с.Гамаліївка та Гукове на 2019 рік 43 278,00 1 400,00 44 678,00    
             
  Усього          
             
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  витрати на благоустрій грн. кошторис 43278,00 1400,00 44678,00
  кількість кладовищ од. внутрішній облік 2,00   2,00
  кількість залучених  працівників до робіт тимчасового характеру  од внутрішній облік 6   6
  кількість ліхтарів вуличного освітлення  од внутрішній облік 37   37
  протяжність дорожнього полотна,що облуговується км внутрішній облік 7,9   7,9
  кількість колодязів од внутрішній облік   25 25
2 продукту          
  кількість КТП ,що будуть обслуговуваться з освітлення од. внутрішній облік 6   6
  площа дорожнього полотна,що буде обслуговуватись (чистка снігу) грн. внутрішній облік 7,9   7,9
  витрати на встановлення одного ліхтаря грн. розрахунок 400   400
  середня вартість очищення вулиць 1кв.м шляхів грн. розрахунок 7,9   7,9
3 ефективності          
  витрати на встановлення 1 ліхтаря грн. розрахунок 108,00   108,00
  середня вартість очищення вулиць 1кв.м шляхів грн. розрахунок 500,00   500,00
  витрати на прибирання кладовищ  грн. розрахунок 2545,53   2545,53
  витрати в середньому на поточний ремонт одного колодязя грн. розрахунок   56 56
4 якості          
  відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць відс. звітність 100   100
  відсоток виконаних робіт по очищенню вулиць відс. звітність 100   100
             
             
         
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер       Л.М.Довжна  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)