Паспорт бюджетної програми 0116013

          Затверджено 
          Наказ Міністрерства фінансів України
          26.04.2014№836"у редакції наказу Міністерсва
          фінансів України від 15.11.2018 №908"
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        розпорядження сільського голови від 24січня 2019 року №3
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        наказ
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
          ____________ N ______  
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
1. 0100000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  0116013 0620 Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __10000,00гривень, у тому числі загального фонду - __10000,00___ гривень та спеціального фонду - __0,00    гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)      
  Бюджетний кодекс України    
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про програму соціального та економічного розвитку сільської ради
  на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: 
  Забеспечення населення якістною питною водою
7. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання
1 Забеспечення населення якістною питною водою
   
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Забеспечення населення якістною питною водою 10000,00 0,00 0,00 10000,00  
 
Усього 10000,00 0,00 0,00 10000,00  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
  Програма соціально економічного розвитку сіл с.Гамаліївка та Гукове на 2019 рік 10 000,00   10 000,00    
             
  Усього          
             
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг фінансування грн. кошторис 10000,00 0,00 10000,00
2 продукту          
  кількість лаболаторних дослідженнь питної води од. розрахунок 4   4
             
3 ефективності          
  тариф на лаболаторне дослідження грн. звітність 2500,00 0,00 2500,00
             
             
4 якості          
  якість забеспечення водою відс. звітність 100   100
             
             
             
         
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер       Л.М.Довжна  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)