Паспорт бюджетної програми 0114060

          Затверджено 
          Наказ Міністрерства фінансів України
          26.04.2014№836"у редакції наказу Міністерсва
          фінансів України від 15.11.2018 №908"
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        розпорядження сільського голови від 24січня 2019 року №3
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        наказ
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
          ____________ N ______  
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
1. 0100000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  0114060 0828 Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів
3.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _36922,00__гривень, у тому числі загального фонду - __36922,00___ гривень та спеціального фонду - __0,00    гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)      
  Бюджетний кодекс України    
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про програму соціального та економічного розвитку сільської ради
  на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: 
  Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання
1 Організація культурного дозвілля населення і змиіцнення культурних традицій
   
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Забеспечення діяльності культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 36922,00 0,00 0,00 36922,00  
 
Усього 36922,00 0,00 0,00 36922,00  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
  Програма соціально економічного розвитку сіл с.Гамаліївка та Гукове на 2019 рік 36 922,00   36 922,00    
             
  Усього          
             
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  видатки на забеспечення діяльності палаців, будинків культури,клубів та інших клубних закладів грн. кошторис 36922,00   36922,00
  кількість клубів од. згідно обліку 1,00   1,00
  кількість гуртків од. згідно обліку 3   3
  кількість окладів од штатний розпис 0,50   0,50
             
2 продукту          
  кількість відвідувачів ,які забеспечують організацію культурного дозвілля населення осіб внутрішній облік 744   744
  кількість заходів, які забеспечують організацію культурного дозвілля населення осіб внутрішній облік 23   23
             
3 ефективності          
  середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 50,00   50,00
  середні витрати на проведення одного заходу грн. звітність 1605   1605
             
4 якості          
  динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100   100
             
             
             
         
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер       Л.М.Довжна  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)