Паспорт бюджетної програми 0113242

          Затверджено 
          Наказ Міністрерства фінансів України
          26.04.2014№836"у редакції наказу Міністерсва
          фінансів України від 15.11.2018 №908"
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        розпорядження сільського голови від 24січня 2019 року №3
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
             
        наказ
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
          ____________ N ______  
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
1. 0100000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __10300,00_ гривень, у тому числі загального фонду - __10300,00___ гривень та спеціального фонду - __0,00    гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)      
  Бюджетний кодекс України    
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про програму соціального та економічного розвитку сільської ради
  на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: 
  надання матеріальної допомоги населенню
7. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання
1 забезпечення надання матеріальної допомоги населенню
   
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 надання одноразової матеріальної допомоги населенню 10300,00 0,00 0,00 10300,00  
 
Усього 10300,00 0,00 0,00 10300,00  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
  Програма соціально економічного розвитку сіл с.Гамаліївка та Гукове на 2019 рік 10 300,00   10 300,00    
             
  Усього          
             
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг фінансування грн. кошторис 10300,00 0,00 10300,00
2 продукту          
  кілкість потребуючих громадян од. розрахунок 10   10
             
3 ефективності          
  середня сума коштів на 1 людину грн. звітність 1030,00 0,00 1030,00
             
             
4 якості          
  відсоток отриманої одноразової допомоги відс. звітність 100   100
             
             
             
         
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер       Л.М.Довжна  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)