Паспорт бюджетної програми 0110150

          Затверджено 
          Наказ Міністрерства фінансів України
          26.04.2014№836"у редакції наказу Міністерсва
          фінансів України від 15.11.2018 №908"
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        розпорядження сільського голови від 24січня 2019 року №3
        Гамаліївська сільська рада
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        наказ
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
          ____________ N ______  
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
1. 0100000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Гамаліївська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  0110150 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної, районної у місті ради( у разі її створення), міської,селищної,сільської рад
3.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _841035,00__гривень, у тому числі загального фонду - __841035,00___ гривень та спеціального фонду - __0,00    гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96)      
  Бюджетний кодекс України    
  Закон України Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
  Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від 14.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік
  Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
  від 26.08.2014 №836
   
6. Мета бюджетної програми: 
  Організаційне,інфомаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності сільської ради
7. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання
1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень
   
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень 841035,00 0,00 0,00 841035,00  
 
Усього 841035,00 0,00 0,00 841035,00  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
             
             
  Усього          
             
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Витрати на виконання наданих законодавством повноважень грн кошторис 841035,00   841035,00
2 продукту          
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4   4
  кількість отриманих  листів,звернень,заяв,скарг од. внутрішній облік 500   500
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 175   175
3 ефективності          
  кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг грн. розрахунок 125,00   125,00
  кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника грн. звітність 43,8   43,8
4 якості          
  Витрати на  утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис 210,3   210,3
             
             
         
Сільський голова     В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       В.М.Воронова
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер       Л.М.Довжна  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)